ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
Tăng cường thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội
Lượt xem: 28
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống Nhân dân. Nhận thức được ý nghĩa to lớn đó, trong những năm qua, các cấp uỷ đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 28/01/2019 về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
anh tin bai

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền lợi ích bảo hiểm xã hội tới người dân

Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quan tâm với mục tiêu “hướng tới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”, do đó việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được chú trọng, nội dung tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW và các văn bản của tỉnh, quy định mới trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, thường xuyên duy trì tin, bài trong chuyên mục “Hướng tới bảo hiểm toàn dân”; tuyên truyền trên hệ thống trên loa phát thanh tại xã, phường, thị trấn, trên trang mạng xã hội. Hình thức thông tin tuyên truyền đa dạng, phong phú, thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động.

Tổ chức hội nghị đối thoại chính sách, tuyên truyền trực tiếp đến nhân dân; tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng, phù hợp với đặc thù dân cư, địa lý, tập quán sinh hoạt và văn hóa góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng, số điện thoại tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT tại Văn phòng BHXH tỉnh, BHXH các huyện; trực tiếp trả lời người dân qua hệ thống điện thoại, tin nhắn trên Cổng Thông tin điện tử, Facebook, Zalo BHXH tỉnh, tạo niềm tin, sự hài lòng của người dân khi tham gia các loại hình bảo hiểm.

Công tác vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố đã thành lập và duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển đối tượng tham gia. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các Ngành tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 về mức hỗ trợ đóng đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng số lượng người tham gia bảo hiểm. Đến ngày 31/3/2024, số người tham gia bảo hiểm y tế là 23.417 người đạt 89% tỷ lệ dân số; bảo hiểm xã hội bắt buộc là 29.354, bảo hiểm xã hội tự nguyện 6.213; bảo hiểm thất nghiệp 23.417 người tham gia đạt tỷ lệ 9,1% lực lượng lao động trong độ tuổi... góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã có sự chuyển biến tích cực. Ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện tốt chế độ chính sách bảo hiểm y tế, tạo các điều kiện thuận lợi để đảm bảo cho người tham gia được hưởng kịp thời, đầy đủ các quyền lợi theo quy định. Định kỳ đánh giá tình hình sử dụng nguồn kinh phí, tham mưu, đề xuất giải pháp quản lý, điều hành việc sử dụng nguồn kinh phí, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Phương thức hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đổi mới. Chú trọng việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội. Kịp thời giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm cho người lao động nhanh chóng, đúng quy định nhất là chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho 6.739 người, các đối tượng hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, trợ cấp tai nạn lao động, thất nghiệp...

Triển khai ứng dụng hiệu quả phần mềm nghiệp vụ, tin học hóa trong khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm, liên thông dữ liệu các nghiệp vụ quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng thẻ điện tử. Tỷ lệ đồng bộ dữ liệu đạt 99,2% trên tổng số người đang tham gia (422.017/425.580 người), số còn phải thực hiện khoảng 3.563 người. Triển khai thành công ứng dụng "VssID-Bảo hiểm xã hội số" trên nền tảng thiết bị di động giúp người dân dễ dàng tra cứu, kiểm tra thông tin đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, sử dụng thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Tỷ lệ đăng ký cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID BHXH số đạt 124,3% (BHXH Việt Nam giao cài đặt là 18.149 người đã cài đặt trong năm 2023 là 22.558 người, lũy kế 83.341/78.932 người).

Tuy nhiên, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng nhưng chậm, việc duy trì người dân tiếp tục tham gia gặp nhiều khó khăn. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc truyền thông và phát triển đối tượng tham gia hiệu quả chưa cao.

Thời gian tới, để triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển người tham gia trên địa bàn tỉnh cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình chú trọng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; tuyên truyền học sinh, sinh viên nhân dịp năm học mới.... Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối hệ thống dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm...Quản lý chặt chẽ người thụ hưởng; thường xuyên rà soát thông tin quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng. Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành; thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch; tăng cường thanh tra đột xuất tại các đơn vị nợ đọng, lạm dũng quỹ bảo hiểm xã hội; tăng cường, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của công chức, viên chức, lao động; thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia các loại hình bảo hiểm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội./.

Nguồn bài viết: http://laichau.dcs.vn/
Lù Phái
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Phim tư liệu
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối thời gian qua
  • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối thời gian qua
  • Đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối
  • Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu bền vững và phát triển
  • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ
  • Học tập và làm theo Bác trong Đảng ủy Cục Quản lý thị trường
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập