ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2024 của Đảng bộ Khối
Lượt xem: 589

Sáu tháng đầu năm 2024, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, ủy ban kiểm tra (UBKT) hai cấp trong Đảng bộ Khối đã chủ động, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm theo chương trình, kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

Đảng ủy, UBKT Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối và 100% cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các đảng ủy trực thuộc đã ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 bảo đảm thời gian, có trọng tâm, phù hợp với công tác xây dựng đảng của cấp ủy, tổ chức đảng. Sáu tháng đầu năm 2024 cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 17 tổ chức đảng và 88 đảng viên (tăng 03 tổ chức đảng, 12 đảng viên so với cùng kỳ 6 năm 2023); giám sát 5 tổ chức đảng và 16 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện xem xét 01 đơn khiếu nại kỷ luật Đảng của 01 đảng viên; chỉ đạo chuyển 01 đơn kiến nghị về đảng ủy cơ sở xem xét theo thẩm quyền. UBKT Đảng ủy hai cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 đảng viên (UBKT Đảng ủy cơ sở thực hiện, tăng 02 đảng viên so với cùng kỳ năm 2023); kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 10 tổ chức đảng (tăng 02 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2023), kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 05 tổ chức đảng, kiểm tra tài chính Đảng đối với 03 tổ chức đảng, kiểm tra việc thu nộp đảng phí và quản lý sử dụng nguồn kinh phí chi hoạt động công tác Đảng đối với 14 tổ chức đảng (tăng 08 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2023), giám sát 07 tổ chức đảng và 07 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở, UBKT Đảng ủy Khối đã thi hành kỷ luật 08 đảng viên vi phạm khuyết điểm (tăng 02 đảng viên so với cùng kỳ năm 2023). Các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối đã kiểm tra 3 tổ chức đảng, giám sát 3 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối đã kịp thời chỉ ra những ưu, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên; yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Để hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên trong chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

Hai là, bám sát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 để chỉ đạo, thực hiện hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo quy trình; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Kịp thời điều chỉnh, b sung chương trình, kế hoạch đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát chuyên đề bảo đảm số lượng, chất lượng và hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

Ba là, tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, chủ động phát hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng; xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo đúng thẩm quyền quy định.

Bốn là, kịp thời bổ sung, kiện toàn cấp ủy, UBKT khi có biến động về nhân sự bảo đảm đủ số lượng, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu công tác. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Năm là, sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2024; chấp hành chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và chỉ đạo của cấp trên./.

 

 


Tác giả: Vũ Xuân Kiên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Phim tư liệu
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối thời gian qua
  • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối thời gian qua
  • Đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối
  • Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu bền vững và phát triển
  • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ
  • Học tập và làm theo Bác trong Đảng ủy Cục Quản lý thị trường
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !