ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện tốt công tác dân vận
Lượt xem: 47
Công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thực hiện thông qua vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên, được tiến hành thường xuyên trong mọi hoàn cảnh, lĩnh vực.

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có hơn 3.300 đảng viên đang sinh hoạt tại 71 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 42 chi bộcơ sở và 179 chi bộ trực thuộc 29 đảng ủy cơ sở, 02 đảng ủy bộ phận. Trong thời gian qua, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế công tác dân
vận của hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối đạt được nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy Khối hàng năm có kế hoạch, biện pháp cụ thể để lãnh đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, phong trào thi đua dân vận khéo trong cán bộ, đảng viên và quần chúng góp phần thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tổ chức quán triệt, phổ biến kịp thời, đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, phân công lãnh đạo và cán bộ phụ trách
công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị, giúp cho việc triển khai, đôn đốc, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện được kịp thời và hiệu quả.
Lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công tác được giao; sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ và công khai; phòng, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và  doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2020- 2025. Sau 2,5 năm triển khai thực hiện công tác cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã đạt được những kết quả tích cực.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là bí thư cấp ủy tập trung xác định rõ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và các giải pháp cải cách hành chính chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; gắn với việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 20/5/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả như: Việc tham mưu xây dựng cơ chế chính sách cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn địa phương. Tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị được tiếp tục rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý tiếp tục được quan tâm. 

Việc thực hiện các quy định của luật ngân sách, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công, thực hiện tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc. Kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, bãi bỏ các thủ tục hành chính. Lồng ghép thực hiện có hiệu quả Nghị quyết với triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (XII, XIII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Các cấp uỷ, đơn vị đã tổ chức các hoạt động hướng ứng các “Năm dân vận của chính quyền” (năm 2016, 2018), phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị để triển khai nhiệm vụ chính trị, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao, hạn chế tối đa tình trạng giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, kết quả 99,18% hồ sơ giải quyết trên tổng số hồ sơ đạt theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 99,3% hồ sơ, thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tích hợp 91,47% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 99,7% tổ chức, cá nhân hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối.
Lãnh đạo thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện tốt đạo đức công vụ, nêu cao ý thức trách nhiệm đối với công việc. Các cấp ủy cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường triển khai gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phong trào thi đua
“Dân vận khéo”, tích cực phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong việc tham gia giám sát, phản biện và giải quyết những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thủ trưởng và cán bộ, công
chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã quan tâm, chỉ đạo, dành nhiều thời gian tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phát hiện và xử lý kịp thời những băn khoăn, thắc mắc, góp phần giảm thiểu những phát sinh khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện Quy chế dân chủ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý ở mỗi cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Với sự quyết tâm nỗ lực của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, chắc chắn công tác dận vận của các cơ quan nhà nước sẽ tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt hơn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và sự phát triển của địa phương.

Nguồn bài viết: Báo Lai Châu
Tác giả: K.K
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Phim tư liệu
Đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối
  • Đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối
  • Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu bền vững và phát triển
  • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ
  • Học tập và làm theo Bác trong Đảng ủy Cục Quản lý thị trường
  • Để học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập