Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 16-KH/ĐTN 26/10/2021 Kế hoạch: Tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 111
Tải về 6
Số: 15-KH/ĐTN 26/10/2021 Kế hoạch: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mih" giai đoạn 2021-2026
Lượt xem: 163
Tải về 11
Số 199-CV/ĐUK 21/10/2021 V/v chỉ đạo đại hội Đoàn cơ sở và Đoàn Khối nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 117
Tải về 8
68,69-HD/CCBK 27/09/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Thực hiện Kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 121
Tải về 24
67/HK-CCBK 24/09/2021 HD:Thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "Về đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021
Lượt xem: 136
Tải về 18
56/KH-CCBK 23/09/2021 KH: Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027
Lượt xem: 80
Tải về 4
64/KH-CCBK 16/09/2021 KH: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Hội Cựu chiến binh cơ sở trực thuộc Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Lượt xem: 83
Tải về 1
36-CV/ĐTN 15/09/2021 "V/v tổ chức đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh 19/9"
Lượt xem: 111
Tải về 3
11-KH/ĐTN 15/09/2021 KH: Đổi mới nội dung, Phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trực thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Lượt xem: 92
Tải về 2
33-CV/ĐTN 27/08/2021 V/v tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2021 theo kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 191
Tải về 9
12
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !